SundsoreHallenLogo

Vedtægter

VEDTÆGTER

 

for

 

Den selvejende institution

 

”SUNDSØRE- HALLEN”

 

§1.

 

Institutionens navn er ”Sundsøre-Hallen”. Dens formål er at opføre og drive et fritidscenter i Skive Kommune til brug for ungdomsarbejde, idræt, møder, klubarbejde mm.

 

§2.

 

Institutionen er selvejende, og dens formue skal bestå af ejendommen beliggende på matr. nr. 1 aæ, Breum By, Grinderslev sogn, kaldet Sundsøre-Hallen med alt til denne ejendom hørende inventar, løsøre og driftsmidler. Til ejendommen hører et grundareal på 18.155 m2.

 

§3.

 

Som medlemmer af den selvejende institution kan optages idrætsforeninger i Skive Kommune repræsenteret ved disse foreningers medlemmer, såfremt foreningerne/medlemmerne er brugere af ”Sundsøre-Hallen”. Der kan ikke gives medlemmerne andel i overskuddet af den selvejende institutions drift, men sådant overskud tilfalder institutionen alene.

Den kapital, der ikke er bundet i institutionen, skal indsættes i pengeinstitut. Eventuelt overskud af driften, udover hvad der medgår til forbedringer og nyanskaffelser efter bestyrelsens skøn, kan af bestyrelsen hensættes til fremtidig brug ved udvidelse af hallen, og hvad dertil er knyttet eller særlige bekostelige fornyelser.

 

§4.

 

Den øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle repræsentanterne/brugerne i henhold til §3 samt byrådsmedlemmer i Skive Kommune har adgang. Generalforsamlingen afholdes ordinært én gang årligt senest den 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 100 stemmeberettigede medlemmer.

Alle generalforsamlinger afholdes i Sundsøre-Hallen og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage efter fremsat anmodning herom med kortest muligt varsel.

På generalforsamlingen kan kun stemmes personligt og ikke ved fuldmagt af sådanne personer, som har lovlig adgang til mødet. Hver stemmeberettiget har kun én stemme. Til vedtagelse af vedtægterne kræves ¾ af de afgivne stemmer. Alle andre forslag kan vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

På generalforsamlingen kan kun tages beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen samt ændringsforslag hertil.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring skal skriftlig afstemning foretages.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer kan ske mundtligt, og valg sker efter anmodning ved skriftlig afstemning.

 

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

  4. Valg af bestyrelse samt suppleanter til denne.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Eventuelt.

 

§5.

 

Institutionen ledes af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Såfremt mere end én forening ønsker repræsentanter i bestyrelsen, skal bestyrelsesposterne besættes i forhold til foreningernes medlemstal.

Bestyrelsen vælges samlet, således at de kandidater, der opnår flest stemmer indtræder i bestyrelsen, mens de næstfølgende udpeges som suppleanter.

2 medlemmer er på valg i lige årstal og 3 medlemmer er på valg i ulige årstal.

Desuden vælges hvert år, for en etårig periode, 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden må ikke være byrådsmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt.

 

§6.

 

Bestyrelsen leder arbejdet i institutionen, men kan om fornødent ansætte en lønnet kasserer samt anden medhjælp.

Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne, der dog skal indvarsles, når det kræves af 3 bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald, indtræder suppleant i dettes sted, subsidiært supplerer bestyrelsen sig perioden ud.

 

§7.

 

Den selvejende institution ”Sundsøre-Hallen” tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen dog af hele bestyrelsen.

Salg af fast ejendom skal endvidere godkendes af Skive Byråd.

Formandens attest for at tegning af institutionen er gyldig i henhold til vedtægterne incl. underskrivernes lovlige valg, skal i alle tilfælde gælde som fuld legitimation over for myndigheder og andre.

Bestyrelsen kan meddeles prokura.

 

§8.

 

Bestyrelsen udarbejder regulativ for institutionens daglige drift incl. udlejning af lokaler og vederlag herfor.

 

 

 

§9.

 

Sekretæren eller en anden af bestyrelsen udpeget fører forhandlingsreferat over bestyrelsens forhandlinger og vedtagelser på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Referatet undertegnes af de mødte bestyrelsesmedlemmer og sendes til underskrivning af generalforsamlingens dirigent, senest 14 dage efter afholdt generalforsamling.

Den daglige ledelse fører kassebog i samråd med bestyrelsen og revisor. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskab skal indeholde driftsregnskab og status og skal godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, inden det forelægges på generalforsamlingen.

Regnskabet revideres af revisor udpeget af bestyrelsen.

Eventuelle økonomiske krav mod den selvejende institution ”Sundsøre-Hallen” kan kun søges fyldestgjort i institutionens egen formue.

 

§10.

 

Alle institutionens tilhørende kontante midler skal snarest indsættes på institutionens konti i pengeinstitut. Disse konti skal have vedtegning om, at der kun kan hæves på dem af den daglige ledelse, formand og kasserer eller næstformand i forening.

 

§11.

 

Eventuel ophævelse af den selvejende institution ”Sundsøre-Hallen” skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst én uges og højst én måneds mellemrum, hver gang med mindst ¾ af de lovlige afgivne stemmer samt efter sanktion af Skive Kommunes byråd.

Ved opløsning af institutionen båndlægges den beholdne nettoformue i et pengeinstitut, således at indestående alene kan hæves med samtykke af Skive Kommunes byråd til anvendelse overensstemmende med institutionens formålsbestemmelser og efter byrådets skøn.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011.

 

 

 

____________________________     

Dirigent                                            

Sundsøre Hallen - Præstemarken 3 - 7870 Roslev - Telefon: 29 13 62 15
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk